ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
.eu
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.com
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.org
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.info
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.net
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.at
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.ch
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.asia
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
.be
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.cz
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.dk
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
.es
30,00 €
1 سال
30,00 €
1 سال
30,00 €
1 سال
.fi
89,00 €
1 سال
89,00 €
1 سال
89,00 €
1 سال
.fr
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.gr
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
.hu
62,00 €
1 سال
62,00 €
1 سال
62,00 €
1 سال
.ie
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.is
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
.it
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
.li
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
.lu
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.md
160,00 €
1 سال
160,00 €
1 سال
160,00 €
1 سال
.me
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.nl
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.no
59,00 €
1 سال
59,00 €
1 سال
59,00 €
1 سال
.pl
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
.pt
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
.ru
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.com.sg
91,50 €
1 سال
91,50 €
1 سال
91,50 €
1 سال
.se
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.com.tr
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.co.uk
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.org.uk
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.ca
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.mx
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.us
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.ag
199,00 €
1 سال
199,00 €
1 سال
199,00 €
1 سال
.com.ar
149,00 €
1 سال
149,00 €
1 سال
149,00 €
1 سال
.com.br
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.co
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.com.au
50,00 €
2 سال
50,00 €
2 سال
50,00 €
2 سال
.net.au
50,00 €
2 سال
50,00 €
2 سال
50,00 €
2 سال
.cc
29,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
.fm
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.nu
40,00 €
1 سال
40,00 €
1 سال
40,00 €
1 سال
.co.nz
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.tk
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.tv
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.ws
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.sc
149,00 €
1 سال
149,00 €
1 سال
149,00 €
1 سال
.co.za
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.ae
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.cn
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
.hk
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.in
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.jp
149,00 €
1 سال
149,00 €
1 سال
149,00 €
1 سال
.sg
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.jobs
199,00 €
1 سال
199,00 €
1 سال
199,00 €
1 سال
.aero
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.pro
89,00 €
1 سال
89,00 €
1 سال
89,00 €
1 سال
.travel
159,00 €
1 سال
159,00 €
1 سال
159,00 €
1 سال
.biz
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.mobi
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
.name
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.berlin
44,00 €
1 سال
44,00 €
1 سال
44,00 €
1 سال
.koeln
20,50 €
1 سال
20,50 €
1 سال
20,50 €
1 سال
.cologne
20,50 €
1 سال
20,50 €
1 سال
20,50 €
1 سال
.bayern
43,00 €
1 سال
43,00 €
1 سال
43,00 €
1 سال
.hamburg
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.nrw
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.ruhr
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.saarland
33,00 €
1 سال
33,00 €
1 سال
33,00 €
1 سال
.tirol
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.wien
40,00 €
1 سال
40,00 €
1 سال
40,00 €
1 سال
.actor
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.agency
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.audio
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.auto
2.930,00 €
1 سال
2.930,00 €
1 سال
2.930,00 €
1 سال
.bank
999,00 €
1 سال
999,00 €
1 سال
999,00 €
1 سال
.band
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.bar
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.bike
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
30,00 €
1 سال
.bio
73,00 €
1 سال
73,00 €
1 سال
73,00 €
1 سال
.blog
35,00 €
1 سال
35,00 €
1 سال
35,00 €
1 سال
.boutique
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
.cafe
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.care
40,00 €
1 سال
40,00 €
1 سال
40,00 €
1 سال
.catering
43,00 €
1 سال
43,00 €
1 سال
43,00 €
1 سال
.center
26,00 €
1 سال
26,00 €
1 سال
26,00 €
1 سال
.ceo
141,00 €
1 سال
141,00 €
1 سال
141,00 €
1 سال
.clothing
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
49,00 €
1 سال
.cloud
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.club
21,00 €
1 سال
21,00 €
1 سال
21,00 €
1 سال
.coffee
35,50 €
1 سال
35,50 €
1 سال
35,50 €
1 سال
.community
43,00 €
1 سال
43,00 €
1 سال
43,00 €
1 سال
.company
26,00 €
1 سال
26,00 €
1 سال
26,00 €
1 سال
.consulting
44,00 €
1 سال
44,00 €
1 سال
44,00 €
1 سال
.design
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
.email
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.energy
135,00 €
1 سال
135,00 €
1 سال
135,00 €
1 سال
.enterprises
41,00 €
1 سال
41,00 €
1 سال
41,00 €
1 سال
.express
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.fans
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.fashion
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
.film
113,00 €
1 سال
113,00 €
1 سال
113,00 €
1 سال
.fit
46,00 €
1 سال
46,00 €
1 سال
46,00 €
1 سال
.florist
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.gallery
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
25,00 €
1 سال
.global
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
79,00 €
1 سال
.gmbh
39,50 €
1 سال
39,50 €
1 سال
39,50 €
1 سال
.golf
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
.graphics
27,00 €
1 سال
27,00 €
1 سال
27,00 €
1 سال
.group
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.hotel
34,50 €
1 سال
34,50 €
1 سال
34,50 €
1 سال
.immobilien
38,00 €
1 سال
38,00 €
1 سال
38,00 €
1 سال
.jetzt
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.kaufen
36,00 €
1 سال
36,00 €
1 سال
36,00 €
1 سال
.live
25,50 €
1 سال
25,50 €
1 سال
25,50 €
1 سال
.movie
330,00 €
1 سال
330,00 €
1 سال
330,00 €
1 سال
.motorcycles
444,00 €
1 سال
444,00 €
1 سال
444,00 €
1 سال
.news
38,00 €
1 سال
38,00 €
1 سال
38,00 €
1 سال
.pet
22,00 €
1 سال
22,00 €
1 سال
22,00 €
1 سال
.press
78,00 €
1 سال
78,00 €
1 سال
78,00 €
1 سال
.racing
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
.reise
119,00 €
1 سال
119,00 €
1 سال
119,00 €
1 سال
.reisen
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.rent
75,00 €
1 سال
75,00 €
1 سال
75,00 €
1 سال
.report
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
.restaurant
69,50 €
1 سال
69,50 €
1 سال
69,50 €
1 سال
.sale
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.schule
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
.shop
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.show
36,50 €
1 سال
36,50 €
1 سال
36,50 €
1 سال
.ski
62,00 €
1 سال
62,00 €
1 سال
62,00 €
1 سال
.software
36,50 €
1 سال
36,50 €
1 سال
36,50 €
1 سال
.solar
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
.solutions
34,50 €
1 سال
34,50 €
1 سال
34,50 €
1 سال
.sport
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
.studio
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
.style
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
.support
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
39,00 €
1 سال
.surf
36,50 €
1 سال
36,50 €
1 سال
36,50 €
1 سال
.systems
32,00 €
1 سال
32,00 €
1 سال
32,00 €
1 سال
.taxi
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
.team
38,00 €
1 سال
38,00 €
1 سال
38,00 €
1 سال
.theater
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
58,00 €
1 سال
.tools
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
.toys
44,00 €
1 سال
44,00 €
1 سال
44,00 €
1 سال
.university
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
69,00 €
1 سال
.tennis
59,00 €
1 سال
59,00 €
1 سال
59,00 €
1 سال
.versicherung
175,00 €
1 سال
175,00 €
1 سال
175,00 €
1 سال
.video
30,00 €
1 سال
30,00 €
1 سال
30,00 €
1 سال
.wiki
35,00 €
1 سال
35,00 €
1 سال
35,00 €
1 سال
.xyz
16,00 €
1 سال
16,00 €
1 سال
16,00 €
1 سال
.website
24,00 €
1 سال
24,00 €
1 سال
24,00 €
1 سال
.com.de
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
10,00 €
1 سال
.de.com
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
29,00 €
1 سال
.one
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
18,00 €
1 سال
.cool
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
37,50 €
1 سال
.online
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
.wedding
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
.fish
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال
42,00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains